Gwasanaethau i Bartneriaethau Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

 

Coladu a rheoli data am rywogaethau

 • Digido cofnodion papur
 • Mewnforio data digidol

 

Digido gwybodaeth am gynefinoedd (e.e. NVC, Cyfnod I, Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU)

 

Data ar Ddosbarthiad Rhywogaethau

 • Archwiliadau Rhywogaethau. Gellid cynnal archwiliadau rhywogaethau yn flynyddol a'u defnyddio i ddiweddaru gwybodaeth am gynefinoedd a dosbarthiad Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol/rhywogaethau a warchodir; nodi rhywogaethau newydd ac ail ffocysu a mireinio arolygon, rheoli tir ac adnoddau. Gallai'r archwiliad gynnwys mapiau dosbarthiad dot, a rhestrau safleoedd ar gyfer rhywogaethau.
 • Rhestrau rhywogaethau ar gyfer safleoedd penodol: Rhestrau o rywogaethau a gofnodwyd ar gyfer ardal benodol (e.e. Gwarchodfa Natur Leol, Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur, neu ardal a ddiffiniwyd).
 • Dosbarthiad rhywogaethau estron ymledol: Gwybodaeth wedi'i theilwra i dargedu ardaloedd sy'n peri problem, mewn modd effeithiol drwy raglenni difodiad/rheoli.
 • Nodi bylchau daearyddol a thacsonomig o fewn setiau data: Pennu ffocws gwaith arolygu ac adnoddau pan fo angen. Gyda mwy o wybodaeth, gallech gysylltu'n effeithiol â grwpiau perthnasol eraill (e.e. sefydliadau cerdded, clybiau genweirio, grwpiau adaryddion ac ati) i dargedu ardaloedd/grwpiau o rywogaethau gyda data gwael neu lai o ddata.

 

Archwiliadau Cynefinoedd

 • Nodi/mapio cynefinoedd â blaenoriaeth Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU/Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol (defnyddio System Cynefinoedd Integredig yn y dyfodol). Cynhyrchu mapiau sy'n dangos mathau o gynefinoedd o fewn ardal benodol.
 • Defnyddio rhywogaethau dangosydd achlysurol i nodi cynefin. Er enghraifft, defnyddio cofnodion Cen Byseddog, Ysgallen Ddreinwen (Carlina vulgaris) a Llin y Tylwyth Teg (Linum catharticum) i leoli rhos gennog bosibl ar wastraff glo (Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Ionawr 2007). Yna, defnyddiwyd hyn i lunio rhestr o safleoedd rhos gennog posibl, a thargedu arolygon o fathau o gynefinoedd nad oes llawer o wybodaeth amdanynt.
 • Nodi safleoedd cynefinoedd newydd addas ar gyfer creu/ehangu/gwella cynefinoedd ac ailgyflwyno/trawsleoli rhywogaethau (gan ddefnyddio Cam I/System Cynefinoedd Integredig).

 

Arolygon cyfranogiad y cyhoedd (cardiau ac ati).

 • Dylunio a hyrwyddo/lledaenu cardiau
 • Rheoli a dadansoddi gwybodaeth yn deillio o arolygon.

 

Adolygiadau o Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur/Safleoedd Bywyd Gwyllt

 • Chwiliadau safleoedd ar gyfer rhywogaethau a chynefinoedd i helpu i nodi safleoedd ac/neu eu hadolygu.
 • Digido a/neu olygu ffiniau safleoedd.
 • Cynnal a chadw haenau data diffiniol.

 

Trefnu gwaith arolygon

 • Trwy gofnodwyr/sefydliadau lleol.

 

System Adrodd ar Weithredu Bioamrywiaeth (BARS)

 • Help o ran mewnbynnu data/gwybodaeth y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol i gronfa ddata BARS.

 

 

Dychwelyd i Ein Gwasanaethau