Gwasanaethau I Ddefnyddwyr Data

 

Defnyddwyr Masnachol

Mae SEWBReC yn cynnig amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau data i'w defnyddwyr masnachol. Gellir nodi manylion penodol chwiliadau data safonol drwy ddewis o'r eitemau canlynol, yn cynnwys nodi maint y glustogfa ar gyfer pob categori:

 • Rhywogaethau a Warchodir a Rhywogaethau â Blaenoriaeth: Rhywogaethau a warchodir o dan gyfraith yr UE a'r DU, rhywogaethau Adran 42 (Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006), Rhywogaethau â Blaenoriaeth o dan Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU, rhywogaethau'r Confensiwn ar y Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau mewn Perygl (CITES).
 • Rhywogaethau Eraill sy'n peri Pryder o ran Cadwraeth: Rhywogaethau sy'n peri Pryder o ran Cadwraeth o dan Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth y DU, y Lyfr Data Coch a rhywogaethau sy'n Brin yn Genedlaethol, Cyfarwyddeb Adar y CE, Rhywogaethau, Confensiwn BONN.
 • Rhywogaethau o Bwysigrwydd Lleol: Rhywogaethau'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth lleol, rhywogaethau sy'n anghyffredin ac yn brin yn lleol (fel y nodwyd gan arbenigwyr lleol).
 • Pob Rhywogaeth: Yr holl gofnodion a gedwir, yn cynnwys rhywogaethau cyffredin.
 • Rhywogaethau Detholedig: Cofnodion o rywogaethau detholedig yn ôl anghenion defnyddwyr.
 • Dynodiadau Statudol: e.e. Safleoedd Ramsar, Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, Gwarchodfeydd Natur Lleol.
 • Dynodiadau Lleol: e.e. Gwarchodfeydd Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur, Safleoedd Bywyd Gwyllt.
 • Cynefinoedd: Data arolwg cynefinoedd 'Cyfnod I' Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Cynhwysir y tri opsiwn chwilio data safonol hyn yn y Ffurflen Ymholi ynglŷn â Data a Rhyddhau Data.

Cliciwch yma am nodiadau ychwanegol ar y data a ddarparwyd.

 

Cynhyrchion a Gwasanaethau Anfasnachol

 • Ymholiadau gan Fyfyrwyr ac Ymholiadau Addysgol: Gall SEWBReC ddarparu chwiliadau data safonol ar gyfer ardal fach, neu fapiau dosbarthu o rywogaethau penodol. Ar yr amod nad yw'r ymholiad yn cymryd amser ac adnoddau afresymol i ymdrin ag ef, ni chodir tâl.
 • Ymholiadau gan Dirfeddianwyr: Os ydych yn berchen ar goedwig fach, dôl neu lain arall o dir, ac yn dymuno gweld a ydym yn cadw unrhyw ddata arni a'r ardal o'i hamgylch, yna gallwch gyflwyno ymholiad safonol i SEWBReC. Cyhyd â bod yr ymholiad at ddibenion anfasnachol, megis cadwraeth bywyd gwyllt, ac nad yw'n cymryd amser ac adnoddau afresymol i ymdrin ag ef, ni chodir tâl. Dylech nodi bod SEWBReC yn ystyried pob math o ddatblygu eiddo fel gweithgarwch masnachol, a chodir tâl am unrhyw wybodaeth a roddir (gwelir y polisi codi tâl).
 • Ymholiadau Cofnodwr Bywyd Gwyllt: Os ydych yn bwriadu cofnodi bywyd gwyllt mewn ardal benodol, gall fod yn ddefnyddiol iawn i wybod beth a gofnodwyd yno, ac yn yr ardal o'i hamgylch eisoes. Gallwn hefyd ddarparu mapiau sylfaenol Arolwg Ordnans priodol a all fod yn amhrisiadwy yn y maes. Os ydych yn cyflwyno eich cofnodion i SEWBReC gallwn roi'r wybodaeth hon am ddim (cyhyd â'ch bod yn gwneud cais am y wybodaeth at ddibenion anfasnachol ac nad yw'n cymryd amser ac adnoddau afresymol i ymdrin â'ch cais).

I gyflwyno unrhyw ymholiad cliciwch yma weld ein tudalen Ymholiadau Data.

 

Cynhyrchion a Gwasanaethau Data i Bartneriaid Ariannu

Mae SEWBReC yn cynnig amrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau data wedi'u teilwra a'u safoni i'w phartneriaid ariannu cyfredol a'i darpar bartneriaid ariannu. Gall y rhain gynnwys:

 • Darparu 'haenau rhybudd' rhywogaethau i'w defnyddio ar System Gwybodaeth Ddaearyddol gydnaws.
 • Gwasanaethau Cadarnhau Rhestrau Cynllunio er mwyn gwerthuso pob cais cynllunio yn erbyn data SEWBReC gan ddefnyddio meini prawf cytûn.
 • Chwiliadau Cynlluniau Datblygu Lleol i helpu i fodloni gofynion Asesiadau Amgylcheddol Strategol.
 • Chwiliadau data ad hoc gan ddefnyddio meini prawf safonol.
 • Cymorth gyda seminarau hyfforddiant staff sy'n ymwneud â'r defnydd o wasanaethau SEWBReC.
 • Gwaith cyfrifiaduro a gweithredu data (yn cynnwys digido a chynnal ffiniau safleoedd a ddynodwyd yn lleol, digido data cynefinoedd neu fewnbynnu data rhywogaethau).

Dylai partneriaid ariannu presennol a darpar bartneriaid ariannu anfon neges e-bost i SEWBReC i drafod unrhyw anghenion data presennol neu bosibl.

Amodau Safonol Rhyddhau Data

Mae'r holl ddata a ryddheir gan SEWBReC yn destun set gynhwysfawr o amodau. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

 

 

Dychwelyd i Ein Gwasanaethau

Dychwelyd i Ymholiadau Data