Amodau Safonol Rhyddhau Data

 

Bydd yn ofynnol i unrhyw un sy'n cyflwyno ymholiad chwilio i SEWBReC lofnodi datganiad yn cytuno i amodau safonol SEWBReC ar gyfer rhyddhau data (gweler isod).

Pan fo partner ariannu yn defnyddio gwasanaethau yn rheolaidd (fel arfer drwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth) disgwylir iddynt sicrhau bod holl ddefnyddwyr y data yn ymwybodol o'r amodau hyn.

 

Cytundeb Rhyddhau Data SEWBReC

GWYBODAETH SENSITIF A CHYFRINACHOL:
 • Deallaf y rhoddir data a nodwyd fel sensitif neu gyfrinachol y tu allan i Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Fe'i rhoddir i'r sawl a enwyd uchod yn unig.
 • Deallaf na ellir trosglwyddo data a nodwyd fel sensitif neu gyfrinachol i unrhyw drydydd parti heb ganiatâd ysgrifenedig. Mae hyn yn cynnwys cleientiaid, asiantau a chydweithwyr, oni bai eu bod wedi'u henwi uchod ac wedi cael copi o'r ffurflen hon. Ni allaf gopïo, dosbarthu, lledaenu, cyhoeddi na darlledu'r data mewn unrhyw fformat, yn cynnwys ar y Rhyngrwyd, heb ganiatâd ysgrifenedig, oni bai bod yn rhaid gwneud hynny yn unol â'r gyfraith.
 • Cytunaf i gadw data a nodwyd fel sensitif neu gyfrinachol yn ddiogel rhag defnydd heb awdurdod neu ddefnydd damweiniol, rhag i bobl ei weld, ei ddatgelu neu'i golli, ac i gymryd camau ymarferol rhesymol i sicrhau diogelwch y data.
 • Cytunaf i ddileu neu ddychwelyd y data electronig ar ôl 12 mis neu ar ôl ei ddefnyddio.
TELERAU CYFFREDINOL:
 • Deallaf fod Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain Cymru (SEWBReC) yn gweithredu fel cwmni di-elw er mwyn darparu gwybodaeth wrthrychol am fioamrywiaeth. Mae'r taliadau a godir yn rhai gweinyddol yn unig, i adlewyrchu'r gost o goladu, rheoli a lledaenu gwybodaeth am fioamrywiaeth.
 • Cadarnhaf y defnyddir yr holl ddata y gwneir cais amdano at ddibenion cyfreithlon a chyfreithiol.
 • Cadarnhaf, hyd eithaf fy ngwybodaeth, nad ydw i, nac unrhyw un o'm cydweithwyr a all weld data a gafwyd o SEWBReC, wedi bod yn destun ymchwiliad ar unrhyw fath o drosedd bywyd gwyllt, nac wedi ein collfarnu am drosedd o'r fath.
 • Cadarnhaf, hyd eithaf fy ngwybodaeth, nad ydw i, nac unrhyw un o'm cydweithwyr, wedi bod yn gyfrifol am gamddefnyddio data a gafwyd o Ganolfannau Cofnodion Lleol eraill.
 • Deallaf fod hawlfraint cofnodion biolegol crai yn parhau gyda'r cofnodwr gwreiddiol, a bod hawlfraint data a chofnodion a broseswyd yn eiddo i SEWBReC.
 • Cydnabyddaf na allaf drosglwyddo cofnodion i drydydd partïon (ac eithrio cleientiaid, asiantau a chydweithwyr fel rhan o'r rheswm cytûn dros yr ymholiad gwreiddiol) heb ganiatâd ysgrifenedig SEWBReC a chofnodwr/cofnodwyr gwreiddiol y data.
 • Cydnabyddaf na allaf ddefnyddio data at unrhyw ddiben heblaw am y diben y gwnaethpwyd y cais ar ei gyfer.
 • Ni ddylid mewnbynnu data a ddarparwyd gan SEWBReC i gronfa ddata gyfrifiadurol na System Wybodaeth Ddaearyddol heb ganiatâd ysgrifenedig SEWBReC.
 • Caiff SEWBReC ei chydnabod mewn unrhyw gyhoeddiadau neu adroddiadau a gynhyrchir gan ddefnyddio data a ddarparwyd ganddi. Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn anfon copi o unrhyw gyhoeddiad neu adroddiad a gynhyrchir gan ddefnyddio data a ddarparwyd gan SEWBReC, ar yr amod ei fod yn rhad ac am ddim.
 • Mae caniatâd i ddefnyddio data a ddarparwyd gan SEWBReC yn dod i ben 12 mis ar ôl derbyn y data. Rhaid cysylltu â SEWBReC o fewn mis i'r dyddiad dod i ben os oes angen y data o hyd.
 • Darperir data 'fel y'i cedwir' gan SEWBReC, a barnwyd ei fod yn gywir ar yr adeg y'i casglwyd. Ni all SEWBReC warantu cywirdeb y data a ddarperir, er y dilysir yr holl ddata i'r graddau y bo'n bosibl.
 • Ni fyddaf yn dwyn SEWBReC na'r darparwr/cofnodwr data gwreiddiol yn atebol am unrhyw broblemau/colled ariannol a allai godi oherwydd anghywirdeb unrhyw ddata a ddarparwyd gan SEWBReC.
 • Nid yw cofnodion blaenorol o bresenoldeb cynefin neu rywogaeth yn gwarantu presenoldeb parhaus. Nid yw diffyg cofnodion yn awgrymu diffyg rhywogaeth, dim ond na chaiff cofnodion ohoni ei chadw yn SEWBReC.
 • Nid yw'r defnydd o wasanaethau chwilio data SEWBReC yn disodli'r angen am arolwg maes digonol mewn unrhyw ffordd.

 

Cynhwysir yr amodau rhyddhau data a ddangosir uchod yn Ffurflen Ymholi ynglŷn â Data a Rhyddhau Data SEWBReC.

 

 

Dychwelyd i Gwasanaethau i Ddefnyddwyr Data

Dychwelyd i Ein Gwasanaethau

Dychwelyd i Ymholiadau Data